Annas bokhylla

Dansa mjukt med tillvaron

  

Anna Kåver 
Utgivningsår: 2020
Förlag: Natur och Kultur

 

En tröstebok i dessa tider av social isolering och oro för framtiden.

Dansa mjukt med tillvaron är betraktelser om vilka faktorer som främjar ett gott och psykiskt friskt liv. Vad är det som gör att vi, trots allt, kan fungera och leva i något slags harmoni med tillvaron? En samling eftertankar kring ett yrkesliv präglat av att vända psykisk sjukdom till psykisk hälsa.

Boken har fått oanad aktualitet i och med Corona-krisen:
Livsvillkoren för många människor är plötsligt mycket annorlunda. Inte oväntat har därför de existentiella frågorna om mening, liv och död, kärlek och gemenskap – de som jag lyfter fram i boken – hamnat i fokus, både offentligt och privat. Hur behöver vi leva och vilka människor behöver vi vara? Vad ska vi prioritera i våra liv. Mot bakgrund av den oro och rädsla vi alla lever i kan boken därför förhoppningsvis ses som en motkraft. 

 

Oro 

Att leva med tillvarons ovisshet

  

Anna Kåver 
Utgivningsår: 2017
Förlag: Natur och Kultur

 

Oron är mänsklig, begriplig och till och med konstruktiv ibland. Men den kan också försvåra dina möjligheter att leva fullt ut. För en del är varningslampan alltid tänd och livet blir en utmattande kamp mot hotande problem och faror.

Anna Kåver ger dig här kunskap om oro ur tre olika perspektiv: det existentiella, det psykologiska och det biologiska. Hon bjuder in till självreflektion och delar med sig av hjälpsamma förhållningssätt till vår sårbarhet och livets inbyggda ovisshet. Hon vill också ge dig mod att våga tänja lite på dina trygghetsgränser för att öka din självtillit. Förhoppningen är att du ska få veta lite mer om just din oro, om hur du kan behålla den kloka oron och släppa taget om den giftiga.


Finns även som ljudbok.
Inläst av författaren själv.

 

 

 

 

Att leva ett liv, inte vinna ett krig

Om acceptans


Anna Kåver
Utgivningsår: 2004
Förlag: Natur och Kultur

En av grundpelarna i DBT är acceptans och denna bok vill på ett lättfattligt sätt förklara begreppet och visa hur det tillämpas. Acceptans innebär att välja att se, ha och stå ut med både sin inre och yttre verklighet, utan att fly, undvika, förvränga eller döma den – hur plågsam den än kan vara. Ett accepterande förhållningssätt innebär inte att man avstår från att söka förändring i en svår situation, utan att man ger upp sitt krig mot tillvaron. Att acceptera är, även om det kan tyckas paradoxalt, att handla aktivt, i enlighet med sina värderingar och mål. Det är denna dialektik, ett ständigt växelspel, mellan acceptans och förändring som är en av de karakteristiska egenskaperna i DBT.

Texten är pedagogisk och lättillgänglig och innehåller rikligt med exempel och övningar.

Finns även som ljudbok.
Inläst av författaren själv.

KBT i utveckling – 

En grundbok i kognitiv beteendeterapi: Andra utgåvan

 

Anna Kåver 
Utgivningsår: 2016
Förlag: Natur och Kultur

Grundboken KBT i utveckling 10-årsjubilerar och kommer nu i en reviderad andra utgåva. Centralt för KBT är strävan efter att arbeta med forskningsmässigt väl utprovade metoder och samtidigt ta hänsyn till erfarenheter från den kliniska vardagen.. I KBT behandlas patienter med både avgränsade och komplexa, långvariga problem och utvecklingen av metoderna är ständigt pågående.
Boken är indelad i tre avsnitt, där det första ger en historisk beskrivning av metodens utveckling. I bokens andra del beskrivs KBT:s teoretiska utgångspunkter – inlärningsteori, emotionsteori och kognitiv teori – samt filosofin bakom medveten närvaro, acceptans och validering. Den tredje delen är praktiskt inriktad med stort utrymme för förhållningssättet och teknikerna i KBT. Författaren beskriver också strukturen – både för enskilda sessioner och för terapin i sin helhet. Läsaren får både en bred och fördjupad kunskap om terapimetoderna.

I denna uppdaterade utgåva finns bland annat nya utvecklingar som transdiagnostisk KBT, känslofokuserad (upplevelsebaserad) KBT samt strategier för att modifiera negativ självbild via arbete med svåra bildminnen .

Allians  

Den terapeutiska relationen i KBT

 

Anna Kåver 
Utgivningsår: 2011 
Förlag: Natur och Kultur

En god allians och tillitsfull terapirelation är betydelsefullt för att hjälpa klienter – och som terapeut är det fullt möjligt att träna och utveckla sin förmåga att skapa detta. I den här boken beskrivs alliansarbetet i KBT från motivation, hopp och överenskommelse, till lägen när förtroendet sätts på prov. Stort utrymme ges till alliansens fundament – mindfulness, acceptans, validering och empati. Läsaren får också handledning i hur man kan utveckla självreflektion, flexibilitet och följsamhet till klientens behov, liksom i konsten att hitta en balans mellan relationen och tekniken i behandlingen. Allt för att klienten ska känna sig sedd, förstådd och accepterad på ett sätt som gynnar läknings- och förändringsprocessen i terapin.

Boken vänder sig till studerande och yrkesverksamma psykologer, psykoterapeuter, socionomer, läkare, sjuksköterskor – till alla i människovårdande yrken.

Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning

 

Anna Kåver/Åsa Nilsonne
Utgivningsår: 2002 
Förlag: Natur och Kultur

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en behandlingsform som utvecklades av Marsha Linehan i USA under 1990-talet. Behandlingsmetoden har tagit inspiration från inlärningsteori, kognitiv teori, dialektisk filosofi och zenbuddhistiska tankesätt. Den idé som genomsyrar arbetssättet är dialektiken mellan acceptans och förändringsarbete. Patienten går både i individualterapi och i färdighetsträning. De färdigheter som tränas är förmåga att vara uppmärksam och närvarande i nuet, att kunna skapa och vidmakthålla goda relationer till andra, att kunna reglera sina känslor, att kunna klara svåra situationer utan att ta till destruktiva beteenden, till exempel skada sig själv.

Boken tar speciellt upp hur DBT kan användas i arbete med patienter med IPS (emotionellt instabil personlighetsstörning), med annan terminologi kallad borderline personlighetsstörning. Patienter med IPS har särskilda problem med att reglera känslor och de fastnar lätt i destruktiva mönster. Boken inleds med en diskussion av IPS och vilka speciella svårigheter patienter med denna diagnos ställs inför. Sedan tar författarna upp bakgrund och teoribildning bakom DBT samt går noggrant in på hur DBT struktureras, både terapin som sådan och den enskilda sessionen.
DBT utvecklas hela tiden – vi får exempel på hur DBT kan användas i arbete med nya patientkategorier, till exempel äldre deprimerade, missbrukare och familjemisshandlare. En summering av aktuell forskning kring DBT finns också med. Avslutningsvis möter vi några tidigare patienters reaktioner på DBT som behandlingsform.

Himmel, helvete och allt däremellan

Om känslor

 

Anna Kåver 
Utgivningsår: 2009 
Förlag: Natur och Kultur

Känslor binder oss samman, likväl som de har kraften att plåga och sära på oss. Känslor skapar vår upplevelse av identitet och självkänsla, de är verktygen för att förstå andra människor och deras intentioner och de vägleder oss till förnuftiga beslut. Känslor är, kort sagt, en nödvändig kompass i tillvarons snåriga terräng. Anna Kåver vill uppvärdera känslornas roll i vår högteknologiska tillvaro. Känslor är inte en onödig och irriterande biprodukt som gör oss ineffektiva, som stör vår rationella och prestationsinriktade tillvaro, eller som gör oss sjuka. Tvärtom, det är bra att vara känslosam, känslig, känslomedveten. Utan känslor skulle vi inte fungera, vi skulle helt enkelt inte vara mänskliga. Utan känslor skulle vi sakna drivkraften till handlingar i största allmänhet och till det kreativa skapandet i synnerhet.

I boken besöks några av psykologins grannar – evolutionsteorin, biologin, filosofin och kulturen – för att ge en fyllig bild av känslornas betydelse och den centrala roll de spelar i våra liv. Den moderna psykologins syn på känslor beskrivs utförligt och de grundläggande känslorna beskrivs i detalj. Till exempel beskrivs varför det är bra att kunna känna rädsla, hur det känns i kroppen när vi är rädda, vad som gör oss rädda och vad rädslan driver oss att göra.

I slutet av boken berättar Anna Kåver om hur vi människor kan navigera klokt i känslovindarna, såväl i storm som i lätt bris. Anna Kåver vill att du som läser boken ska förstå dig själv och dina medmänniskor bättre och berättar hur du kan hantera dina egna och andras känslor. Hon vill bidra till att öka din tolerans och acceptans av dig själv som en i grunden känslosam, irrationell och oerhört mänsklig människa. Först då blir du riktigt klok och förnuftig.

Boken vänder sig främst till allmänheten, men även till patienter, professionella och studerande inom psykologi, psykoterapi och allmän vård.

Social ångest 

Att känna sig granskad och bortgjord


Anna Kåver 
Utgivningsår: 1999 (ny utgåva 2014) 
Förlag: Natur och Kultur

Social ångest är ett av de vanligaste ångestsyndromen, och kallades tidigare social fobi. Kärnan utgörs av en stark rädsla för att bli granskad och att göra bort sig. Man genomlider eller undviker helt sociala situationer som att gå på fester, tala inför en grupp eller ringa till en myndighet. Många sörjer över ett begränsat liv, över missade upplevelser och möten. Anna Kåver berättar initierat vad social ångest är, varför man drabbas och hur KBT- behandling går till, både individuellt och i grupp. Denna nya utgåva är uppdaterad med de nya diagnoskriterierna i DSM-5 och beskriver även hur imaginära tekniker kan hjälpa klienter med traumatiska sociala minnen. Hon diskuterar även hur temperament, personlighet och mer specifikt introversion, påverkar oss i våra sociala liv.

Boken är skriven för studerande och yrkesverksamma psykologer, psykoterapeuter, socionomer och läkare – samt för alla som själva lider av social ångest.

”På ett tydligt och respektfullt sätt presenterar Anna Kåver den mest framgångsrika modellen för social ångest [och hennes] KBT-kunskap och omfattande kliniska erfarenheter lyser hela tiden igenom.” (Ur förordet av Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi vid Linköpings Universitet.)

På www.nok.se/socialangest finns extramaterial.

Tillsammans 

Om medkänsla och bekräftelse

 


Anna Kåver/Anna Nilsonne 
Utgivningsår: 2007 
Förlag: Natur och Kultur

Tillsammans tar upp den viktiga relationen – om hur vi lättare kan leva tillsammans med andra: vänner, familj, arbetskamrater och grannar. Medkänsla, empati, är kittet som binder oss samman. Det handlar om att förstå och leva sig in i andra människors känslor och sätt att tänka. Förmågan till medkänsla har ett överlevnadsvärde för oss och boken inleds med en diskussion kring empati ur ett evolutionärt och biologiskt perspektiv.

Men det räcker inte alltid med att ha medkänsla med människor i vår omgivning, medkänslan behöver ges uttryck i aktiva handlingar – i validering, dvs. i bekräftelse.

När vi bekräftar en annan människa förmedlar vi att vi tar henne på djupaste allvar, att vi accepterar henne och vill hjälpa henne framåt. På så sätt ökar vi chansen att få bekräftelse tillbaka och att få känna gemenskap och respekt.

I boken får du konkreta råd och tips på enkla vardagliga övningar.

 

Finns även som ljudbok
Författarna läser själva.

 

Medförfattare

Ätstörningar 

Bakgrund och aktuella behandlingsmetoder

 

Redaktörer: David Clinton & Claes Norring (Eds.)
Utgivningsår: 2002
Förlag: Natur och Kultur

Vår relation till mat är sällan okomplicerad och kan i värsta fall ta sig uttryck i ätstörningar. Ätstörningsproblematiken har under senare år blivit allt mer uppmärksammad. Sjukdomar som anorexi och bulimi är förknippade med stort personligt lidande, betydande samhällsekonomiska kostnader och risk att dö i förtid. Boken ger en grundlig orientering om olika behandlingsstrategier, främst för bulimi och anorexi, och företrädare för ett brett spektrum av olika teoretiska inriktningar och metoder och framträder. Kapitlen är författade av framstående experter inom respektive område. Boken vänder sig främst till behandlare, t ex läkare, sjuksköterskor, psykologer och kuratorer, men även till studenter, utbildare, forskare, sjukvårdspolitiker och beslutsfattare.

Anna Kåver har författat kapitlet om kognitiv beteendeterapi vid ätstörningar.

Hållplats i livet 

En liten bok om meningen med livet
(En novellsamling)

 

I samarbete med Sensus studieförbund (www.arenagruppen.se)
Utgivningsår: 2006
Förlag: Atlas förlag

”Vårt samhälle snurrar allt snabbare. Vi har fler valmöjligheter än någonsin, vi kan köpa det mesta, den lyxigaste märkesväskan och senaste mobiltelefonen är inte längre bara för de rikaste…Samtidigt blir antalet hemlösa fler, segregeringen ökar, vår oro för kris och krig växer… I Hållplats i livet ger 14 skribenter och 8 illustratörer sin syn på livets stora och små frågor. En bok att känna igen sig i, inspireras av och häpnas över. Kort och gott en bok för alla som någon gång funderat över meningen med livet”

Anna Kåver har författat novellen ”Om oro – Jag vågar inte tänka på morgondagen”.