Vad är..?

Legitimerad psykolog

Psykologer arbetar utifrån kunskap om människans psykologiska utveckling, för att främja utveckling och psykisk hälsa eller undanröja hinder för utveckling och hälsa. De har en vetenskapligt grundad kunskap för att utreda, undersöka eller åtgärda och behandla individer och grupper av individer. Psykologer har också kunskap i att undervisa, handleda eller ge konsultation i psykologiska frågor till andra yrkesgrupper. I psykologens kompetens ingår kunskap om metodutveckling, forsknings- och utvecklingsarbete. Den svenska psykologutbildningen omfattar 300 högskolepoäng, 5 år, och leder fram till psykologexamen. Därefter följer 12 månaders praktisk tjänstgöring (PTP) i psykologarbete under handledning. Efter 6 års godkända studier och praktik utfärdas en legitimation av Socialstyrelsen. Legitimationen garanterar innehavarens kunskapsnivå och kvalifikationer. En psykolog förväntas arbeta i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Om psykologen brister i sin yrkesutövning kan han eller hon åläggas disciplinpåföljd av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Ytterst kan legitimationen återkallas. Det finns en lång forskningstradition bland psykologer och många väljer att, vid sidan om det kliniska arbetet, disputera.

Specialist i klinisk psykologi

Specialistordningen är en formaliserad kompetensutveckling för legitimerade psykologer som tillhör Psykologförbundet. Det kan sägas vara en specialisering liknande den för läkare (ortopedi, psykiatri, kirurgi etc). Syftet är att bidra till att profilera och tydliggöra psykologins komplexitet och psykologers breda erfarenhets- kunskaps- och verksamhetsfält. Förkunskapskravet till utbildningen är 3 års arbete som psykolog inom det specialistområde man valt. I utbildningen ingår både specialistkurser, professionskurs och ett omfattande vetenskapligt arbete. De olika specialistområdena är: • Arbetslivets psykologi • Klinisk psykologi • Pedagogisk psykologi.

Legitimerad psykoterapeut

Yrkestiteln psykoterapeut är skyddad i lag och får bara användas av legitimerade psykoterapeuter. Legitimationen är en slags garanti att psykoterapeuten är utbildad och arbetar på väl beprövat sätt – psykoterapeuten står under tillsyn av Socialstyrelsen och kan anmälas till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Utbildningen till legitimerad psykoterapeut sker under tre år och är tillgänglig för personer med vissa grundutbildningar och som har arbetat inom sitt yrke och i psykiatrisk vård i minst två år. De vanligaste grundutbildningarna för leg. psykoterapeuter är psykolog, socionom och läkare. Det finns mellan 5000 och 6000 legitimerade psykoterapeuter i Sverige. Som legitimerad psykoterapeut driver man självständigt kvalificerad behandling av alla typer av psykisk sjukdom.

Handledare

Handledarutbildning inom KBT har bedrivits av enskilda utbildningsanordnare i samarbete med Beteendeterapeutiska föreningen, BTF. Utbildningen är ettårig och innehåller både teoretiska moment (cirka 100 timmar) och praktiska moment (1 termins auskultation hos erfaren handledare och 1 termin med egen grupp och handledning på handledning). Efter denna utbildning är en handledare godkänd att vara utbildningshandledare på grundläggande utbildning och på psykoterapeutprogram.