Om

OM MIG

(Klicka här för att hoppa direkt till avsnittet om yrkestitelsdefinitioner)

Kontakt: ak@kaver.se

SAMMANFATTANDE BESKRIVNING
Jag är legitimerad psykolog (1978), legitimerad psykoterapeut (1987), specialist i klinisk psykologi (1995), certifierad handledare (1993) med inriktning på KBT samt författare och medlem av Psykologförbundet och Författarförbundet.

Under min studietid, mellan 1972 och 1977 på Psykologiska institutionen i Uppsala, tog beteendeterapin sina första trevande steg in i den svenska psykoterapeutiska vardagen. Sedan dess har jag varit verksam med beteendeterapin, sedermera den kognitiva beteendeterapin KBT, både i forskningsvärlden och med klinisk verksamhet.

Jag är kliniskt verksam sedan 1977 och har arbetat inom rättspsykiatrin, kriminalvården, i öppenvårdspsykiatrin både i Stockholm och i Uppsala. Jag har även arbetat med behandlingsforskning på Karolinska institutet i Stockholm och på institutionen för psykiatri vid Uppsala universitet.
Mitt senaste stora uppdrag i psykiatrin var i Uppsala mellan åren 2002 och 2010, som chef för en DBT- behandlingsenhet för självskadande ungdomar med diagnosen borderline/emotionellt instabil personlighetsstörning (EIPS).

Psykoterapi, krishantering, stöd och rådgivning.

Sedan 35 år driver jag en privat psykologmottagning där jag tar emot personer för psykoterapi, krissamtal stöd och rådgivning.
Genom åren har mitt arbete där fokuserats på många olika psykologiska och psykiatriska problem – komplicerad problematik/borderline, ätstörningar, trauma, tvångssyndrom och social fobi

Handledning och utbildning

KBT´s utveckling och spridning har engagerat mig på olika sätt. I min arbetsvardag ingår därför föreläsningar om KBT och DBT och angränsande ämnen, både i psykiatrin och för en bredare allmänhet. Jag handleder också studenter på utbildningar och team i psykiatriska verksamheter med inriktning på KBT och/eller DBT.

Skrivandet

En del av min arbetstid och en stor del av min fritid ägnar jag åt författarskap, något som resulterat i böcker, förord och artiklar i dags- och veckopress. Jag har skrivit åtta böcker, både för professionen och för en bredare allmänhet, samt medverkar också i en samlingsvolym om ätstörningar. Se ”Böcker”.

Arbetserfarenheter/meriter

• 1975-1976: Vikarierande psykolog vid Rättspsykiatriska kliniken, Ulleråkers sjukhus, Uppsala.

• 1977-1985: Fängelse- och häktespsykolog och regionpsykolog i kriminalvården, Gävle. I dessa roller tillbringade jag mina första åtta år som psykolog.

• 1982 – fortf.: Privat psykologmottagning: Patienter med de mest skiftande diagnoser och problem har här blivit mina läromästare. Mitt intresse fokuserades under flera år särskilt på ätstörningar

• 1988-1990: Forskningsassistent vid Uppsala universitet, Institutionen för psykiatri. Här lärde jag mig forskningsmetodik och exponeringens magiska hantverk hos professor Lars-Göran Öst. Jag arbetade med behandlingsforskning kring ångeststörningar som ex generaliserad ångest, GAD, och injektionsfobi.

• 1992 – 1996: Ångestmottagning med KBT- inriktning vid psykiatriska kliniken på Danderyds sjukhus.

• 1995 – 2003 och fortf.: SKIP – ett forsknings- och behandlingsprojekt på Karolinska institutet rörande kartläggning och behandling av självmordsnära och självskadande kvinnor med diagnosen borderline. Detta projekt, med start 1994 och fortfarande i dokumentationsfas, blev på många olika sätt avgörande för mitt fortsatta yrkesliv. I arbetet ingick en rad utbildningsresor till professor Marsha Linehan vid universitetet i Seattle för att lära och sedan lära ut en specialiserad form av KBT för dessa patienter, den så kallade dialektiska beteendeterapin, DBT. Tillsammans med forskningsteamet på Karolinska introducerade vi DBT i svensk psykiatri.

• 2002 – 2010: Chef för en DBT-enhet för unga vuxna patienter med emotionell instabilitet/borderline och självskadeproblematik på Akademiska sjukhusets psykiatridivision i Uppsala. Enhetens arbete omfattade utbildning, handledning och vetenskaplig utvärdering, samt samarbete mellan olika kliniker på divisionen och med kommunen. En stor del av mitt engagemang har legat i detta program sedan starten år 2002 och jag är fortfarande aktiv där som konsult och handledare.

UTMÄRKELSER

• År 2010: Uppsala universitets och Studentbokhandelns Disapriset för populärvetenskapligt författarskap.

• År 2011: Sommarvärd i P1´s programserie ”Sommar”.

• År 2011: Nominerad som finalist till Psykologförbundets ”Stora Psykologpriset”.

* År 2016:Beteendeterapeutiska föreningens pris för Livsgärning. Priset syftar till att uppmärksamma mer seniora kliniker och forskare som har ägnat många år, i många fall ett helt liv, åt att sprida KBT, att forska på KBT samt att utbilda de yngre generationerna av KBT:are. Priset får anses vara föreningens mest prestigefyllda utmärkelse

VAD ÄR?

Legitimerad psykolog:
Psykologer arbetar utifrån kunskap om människans psykologiska utveckling, för att främja utveckling och psykisk hälsa eller undanröja hinder för utveckling och hälsa. De har en vetenskapligt grundad kunskap för att utreda, undersöka eller åtgärda och behandla individer och grupper av individer. Psykologer har också kunskap i att undervisa, handleda eller ge konsultation i psykologiska frågor till andra yrkesgrupper. I psykologens kompetens ingår kunskap om metodutveckling, forsknings- och utvecklingsarbete. Den svenska psykologutbildningen omfattar 300 högskolepoäng, 5 år,och leder fram till psykologexamen. Därefter följer 12 månaders praktisk tjänstgöring (PTP) i psykologarbete under handledning. Efter 6 års godkända studier och praktik utfärdas en legitimation av Socialstyrelsen. Legitimationen garanterar innehavarens kunskapsnivå och kvalifikationer. En psykolog förväntas arbeta i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Om psykologen brister i sin yrkesutövning kan han eller hon åläggas disciplinpåföljd av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Ytterst kan legitimationen återkallas. Det finns en lång forskningstradition bland psykologer och många väljer att, vid sidan om det kliniska arbetet, disputera.

Specialist i klinisk psykologi:
Specialistordningen är en formaliserad kompetensutveckling för legitimerade psykologer som tillhör Psykologförbundet. Det kan sägas vara en specialisering liknande den för läkare (ortopedi, psykiatri, kirurgi etc). Syftet är att bidra till att profilera och tydliggöra psykologins komplexitet och psykologers breda erfarenhets- kunskaps- och verksamhetsfält. Förkunskapskravet till utbildningen är 3 års arbete som psykolog inom det specialistområde man valt. I utbildningen ingår både specialistkurser, professionskurs och ett omfattande vetenskapligt arbete. De olika specialistområdena är: • Arbetslivets psykologi • Klinisk psykologi • Pedagogisk psykologi.

Legitimerad psykoterapeut:
Yrkestiteln psykoterapeut är skyddad i lag och får bara användas av legitimerade psykoterapeuter. Legitimationen är en slags garanti att psykoterapeuten är utbildad och arbetar på väl beprövat sätt – psykoterapeuten står under tillsyn av Socialstyrelsen och kan anmälas till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Utbildningen till legitimerad psykoterapeut sker under tre år och är tillgänglig för personer med vissa grundutbildningar och som har arbetat inom sitt yrke och i psykiatrisk vård i minst två år. De vanligaste grundutbildningarna för leg. psykoterapeuter är psykolog, socionom och läkare. Det finns mellan 5000 och 6.000 legitimerade psykoterapeuter i Sverige. Som legitimerad psykoterapeut bedriver man självständigt kvalificerad behandling av alla typer av psykisk sjukdom.

Handledare:
Handledarutbildning inom KBT har bedrivits av enskilda utbildningsanordnare i samarbete med Beteendeterapeutiska föreningen, BTF. Utbildningen är ettårig och innehåller både teoretiska moment (ca 100 timmar) och praktiska moment (1 termins auskultation hos erfaren handledare och 1 termin med egen grupp och handledning på handledning). Efter denna utbildning är en handledare godkänd att vara utbildningshandledare på grundläggande utbildning och på psykoterapeutprogram.

Comments are closed.